Elektronski KIF - KUF | eKIF - eKUF

e-Isporuke i e-Nabavke obrazloženje

Elektronski KIF - KUF | eKIF - eKUF | e-Isporuke i e-Nabavke

Obavezno podnošenje elektronskog KUF-a i KIF-a stupilo je na snagu januara 2021 godine.
Obveznik podnošenja elektronskog KUF-a i KIF-a je svaki registrirani PDV obveznik koji to čini do 20-tog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, dok je rok za predaju redovne PDV prijave do 10-tog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Generiranje elektronskog KUF-a i KIF-a obavezno je ukoliko je obveznik kroz redovnu PDV prijavu iskazao izlaze (promet) to jest ukoliko postoje unosi u poljima PDV prijave (11,12 ili 13), odnosno ako su iskazani ulazi u poljima PDV prijave (21,22 ili 23).

Ukoliko nije ostvaren promet to jeste ako ne postoje izlazi kroz PDV prijave , za dati mjesec elektronski KIF se ne podnosi jer ne postoje podaci koje treba generirati. Isti slučaj je na strani ulaza, tako ako nisu iskazani ulazi kroz PDV prijavu tekućeg mjeseca ne podnosi se ni elektronski KUF za taj mjesec jer ne postoje podaci koje treba generirati.

Tako da podnošenje PDV prijave može rezultirati podnošenjem generiranog i elektronskog KUF-a i elektronskog KIF-a ukoliko su kako je gore navedeno iskazani izlazi i ulazi ili da se podnese samo jedan od dva elektronska file-a ovisno koja strana je kroz PDV prijavu iskazana.

Tokom jednog mjeseca može se generisati i podnositi i više elektronskih KUF-ova i KIF-ova na način da se svako sljedeće podnošenje označi sa rednim brojem elektronskog KUF-a i KIF-a.

Obratiti pažnju da kod podnošenja elektronskog KUFa i KIF-a svi kupci i dobavljači budu u softveru dobro označeni sa statusom da li su registrirani PDV obveznici ili ne, te da je njihov ID broj i PDV broj dobro upisan.

Ukoliko imate Excel-e spremne prema e-Isporuke (KIF) i e-Nabavke (KUF) - Excelima, tu je naša besplatna aplikacija za pretvaranje Excela u CSV .

Naša aplikacija za generiranje CSV-a preko Excela ( PDV.ba ) :

PDV.ba

e-Isporuke i e-Nabavke - Tehničko uputstvo - Dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija