Knjiga Prometa ( Obrazac KP-1042 )

Obrazloženje KP-1042 ( Knjiga Prometa )

Obrazac KP-1042

Knjiga prometa (Obrazac KP-1042) je knjiga u kojoj se evidentiraju svi poslovni događaji koji su vezani za naplatu računa i to gotovinom i karticom.

  • Kolona 12) Iznos naplaćen u gotovini je cjelokupni promet ostvaren u gotovini za određeni dan koji odgovara sa stanjem gotovog novca u kasi na kraju dana (osim novca koji služi kao polog u kasu za vraćanje kusura).
  • Kolona 13) Iznos naplaćen u čekovima cjelokupni promet ostvaren putem kartične naplate za određeni dan.
  • Kolona 14) Ukupno naplaćeni iznos je zbir kolona 12+13.
Evidentirani prometi kroz knjigu prometa se prenose u knjigu prihoda i rashoda.

KP-1042