Evidencija potraživanja i obaveza

Obrazac EPO-1044 ( Evidencija potraživanja i obaveza )

Evidencija potraživanja i obaveza - Obrazac EPO-1044

Evidencija potraživanja i obaveza ( Obrazac EPO -1044 ) je knjiga u koju se unose svi računi/fakture izdate ili primljene pod uvjetom da isti računi/fakture nisu plaćeni gotovinom, već će isti biti naplaćene ili plaćene bezgotovinski odnosno preko poslovne banke.
Knjga evidencija potraživanja i obaveza podjeljena je u dva logička dijela i to na pregled izdatih računa/faktura i pregled primljenih računa/faktura.

  • U kolonu izdatih računa se unose računi koji su izdati a koji će biti naplaćeni bezgotovinski odnosno preko poslovne banke, gdje se evidentira naziv kupca kome je račun izdat, broj računa, datum računa i iznos računa (Kolona 8, 9, 10 i 11).
  • Kada je putem poslovne banke zabilježena naplata određenog računa ista se unosi evidentirajući naziv kupca koji je uplatio iznos, datum izvoda i naplaćeni iznos (Kolona 8, 12 i 13).
  • U kolonu primljenih računa/faktura unose se računi koji nisu plaćeni gotovinski već će isti promet biti evidentiran putem poslovne banke tako da se za račun koji ima ove karakteristike evidentira naziv dobavljača, broj računa, datum računa i iznos obaveze (Kolona 8, 14, 15 i 16).
  • Kada je putem poslovne banke zabilježena isplata odnosno plaćanje određenog računa ista se unosi evidentirajući naziv dobavljača kome je plaćen račun, datum izvoda i plaćeni iznos (Kolona 8, 17 i 18).
  • Kolona 19 - Redni broj u knjizi prihoda i rashoda
  • Računi plaćeni bezgotovinski odnosno putem poslovne banke nakon evidencije kroz knjigu prihoda i rashoda pod isti redni broj iz knjige prihoda i rashoda se unosi u kolonu 19 tako da postoji direktna veza kontrole da je račun koji je naplaćen ili plaćen isti u cjelosti ili djelomično zatvoren u knjizi obaveza i potraživanja.

Obrazac EPO-1044