Fiskalni račun / Faktura

Obrazloženje fiskalnog račun

Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu. U njemu se navode nazivi, količine i cjene dogovorene za proizvode ili usluge koje je prodavac obezbjedio kupcu. Faktura obavezuje kupca da iznos koji je na fakturi naznačen plati prodavacu, u skladu sa uslovima plaćanja. Kupcu je određen maksimalan broj dana za koji treba da plati ovu robu.

Faktura mora imati najmanje sljedeće podatke što je definisano Članom 107. Pravniknika o primjeni Zakona o PDV-u :


U slučajevima kada je obveznik dužan izdati poresku fakturu, a isporucena dobra ili usluge nisu oporezive PDV-om, na poreskoj fakturi je dužan naznaciti član Zakona po kome se obračun PDV-a ne vrši. Fiskalni račun je dokument koji služi u svrhu boljeg praćenja naplate poreza.

Osnovna razlika između fakture/računa i fiskalnog računa jeste da se faktura/račun može kreirati i printati putem bilo kojeg programa ili aplikacije dok je fiskalni račun dokument kreiran i printan po tačno utvrđenoj metodologiji Zakona o fiskalnim sistemima.