Analitička kartica / Analitičke kartice

Obrazloženje analitičke kartice za kupce ili dobavljače

Analitička kartica je dokument koji prikazuje sve promjene na jednom računu.

Analitička kartica dobavljača je dokument koji prikazuje sve promjene koje se odnose na konkretnog dobavljača (ulazni računi, broj i datum računa, dospijeće plaćanja, isplate po računima prema dobavljaču, pregled salda koji se vodi na analitičkoj kartici prema konkretnom dobavljaču). Analitička kartica kupca je dokument koji prikazuje sve promjene koje se odnose na konkretnog kupca (izlazni računi, broj i datum računa, dospijeće naplate, naplate po računima od kupca, pregled salda koji se vodi na analitičkoj kartici prema konkretnom kupcu).

Analitičke kartice su direktno vezane: KUF, KIF, IZVODE IZ BANKE, BLAGAJNU, KOMPENZACIJE, CESIJE, KNJIŽNA ODOBRENJA.

Kompenzacija ili prebijanje je prestanak obaveze obračunvanja obaveze sa potraživanjem.

Do kompenzacije može doći na osnovu ugovora, na osnovu Zakona ili po samom Zakonu, tako da se razlikuju kao kompenzacija po Ugovoru, jednostrana kompenzacija ili kompenzacija po Zakonu.

Za jednostranu kompenzaciju i kompenzaciju po Zakonu potrebno je da budu ispunjeni zakonski preduslovi da bi iste bile valjane.
Kompenzacija kartica kupca il dobavljača