Obrazac MIP-1023

Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak

Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja MIP-1023

Obrazac MIP-1023 se koristi za mjesečno izvještavanje Porezne uprave od strane poslodavca/isplatioca plaća, drugih ličnih primanja i koristi koje ostvaruju zaposlenici po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiljsko odsustvo i naknada za bolovanje preko 42 dana, koje ostvaruju zaposlenici u toku proteklog mjeseca, kao i o obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obračunatoj i uplaćenoj mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak za taj mjesec.

Poslodavac/isplatilac koji obračunava i uplaćuje doprinose na teret osiguranika obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave obrazac MIP-1023.

Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji isplaćuju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i centri za socijalni rad).

Obavezu podnošenja obrasca MIP-1023, imaju i fizička lica –rezidenti Federacije BiH koji su:

  • zaposlenici u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države ili međunarodne organizacije koja ima diplomatski imunitet
  • zaposlenici humanitarnih organizacija i ostalih pravnih ili fizičkih lica - nerezidenata Federacije koji na području Federacije obavljaju nesamostalnu djelatnost.

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatioci za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, za iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćen u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatioci za zaposlenike-rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatioci za zaposlenike, rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Brčko Distrikta, za iznos obaveznih doprinosa iz osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

Kako obračun plaće ima mjesečni karakter, ovaj obrazac je potrebno podnijeti za svaku isplaćenu plaću. Ukoliko se u toku mjeseca isplate dvije plaće, potrebno je za svaku plaću sačiniti i podnijeti poseban obrazac.

Napomena: Obaveza dostavljanja mjesečnih izvještaja (MIP-1023) ne isključuje obaveze poslodavaca i isplatioca plaća i drugih ličnih primanja u vezi dostavljanja specifikacija o uplati doprinosa i poreza koja je propisana članom 31. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, kao ni obaveze dostavljanja M-4 obrasca Zavodu za MIO/PIO za 2010. godinu. U slučaju kada je jedna ili više plaća iz 2010. godine isplaćene u 2011. godini, a ne u 2010. godini, tada se podaci o obračunatim i uplaćenim doprinosima za PIO za te mjesece iskazuju i u M-4 obrascu za 2010. godinu kao i u mjesečnim izvještajima (MIP- 1023) koji se od 01.januara 2011. godine moraju dostavljati Poreznoj upravi. Isto tako za svaku zaostalu plaću isplaćenu nakon 01. januara 2011. godine, a koja se odnosi na bilo koji mjesec i godinu prije 2011. godine, poslodavac / isplatilac je dužan sačiniti izvještaj (obrazac MIP-1023) sa tačnom oznakom poreznog perioda na koji se ta plaća odnosi (mjesec/godina) i isti dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku od 15. dana po isteku mjeseca kada je ta zaostala plaća isplaćena.