Obrazac GIP-1022

Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima

Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje godišnjeg izvještaja - GIP-1023

Po isteku poreznog perioda, ili u slučaju prekida radnog odnosa, poslodavac je dužan zaposleniku i Poreznoj upravi dostaviti Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (Obrazac GIP-1022).

Obrazac GIP-1022 se Poreznoj upravi dostavlja elektronskim putem, a zaposleniku se uručuje jedan primjerak najkasnije do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu.

Obrazac GIP-1022 sadrži sljedeće:

  • podatke o poslodavcu - isplatiocu
  • podatke o zaposleniku - poreznom obvezniku
  • podatke o isplaćenim prihodima, obračunatim doprinosima iz plaće, ličnim odbicima, poreznim osnovicama i obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na plaću za svaki mjesec posebno i zbirno za cijeli porezni period
  • podatke o neto iznosima plaće/naknade koja je isplaćena zaposleniku za svaki mjesec posebno i zbirno za cijeli porezni period
  • ovjeru poslodavca - isplatioca dohotka

Obrazac GIP-1022 sadrži podatke o mjesečnim prihodima koji su isplaćeni zaposleniku i za koje su uplaćeni doprinosi iz osnovice i akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti. U ovaj obrazac se ne unose podaci o plaćenim doprinosima koji su obračunati na plaću koja nije isplaćena. Kada dođe do isplate plaće tada se unose u obrazac svi traženi podaci iz obračuna računajući i podatke o obračunatom i plaćenom iznosu akontacije poreza na dohodak i podatke o ranije uplaćenim doprinosima iz osnovice.

U kolonu 1) obrasca unose se hronološki oznake mjeseca i godine isplate prihoda na koje se odnose podaci o obračunatim i uplaćenim doprinosima i akontaciji poreza, a u kolonu 2) unose se oznake mjeseca i godine na koje se isplaćeni prihodi odnose.

Svaki red Obrazac GIP-1022 odnosi se na sumirane podatke o oporezivim prihodima po osnovu nesamostalne djelatnosti isplaćenim u toku jednog mjeseca, a ti se podaci evidentiraju i sabiraju iz Obračunskog lista plaća (Obrazac OLP-1021).

Mjesečno sumirani podaci o isplaćenim prihodima, obračunatim i uplaćenim doprinosima iz osnovice i akontaciji poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, koji se unose u Obrazac GIP-1022, moraju odgovarati broju zbirnih mjesečnih specifikacija dostavljenih Poreznoj upravi i zbirnih podataka iz Obrazac MIP-1023.