Knjiga Izlaznih Faktura - KIF


Knjiga izlaznih faktura (KIF) je dokument putem kojeg se evidentiraju izlazni računi poslovnog subjekta (Broj fakture/računa, Datum izdavanja, Naziv kupca, Identifikacioni broj kupca, Iznos računa sa porezom, Iznos računa bez poreza, Porez sadržan na fakturi itd...).

Svi izlazni računi/fakture bit će zavedeni u Knjizi izlaznih faktura skladu Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
Knjiga izlaznih faktura se vodi za svaki mjesec odvojeno.
Zbir određenih kolona iz KIF-a se prenosi u određena polja PDV prijave ukoliko ste registrirani PDV obveznik.