PDV Prijava

PDV prijava je obrazac prijave poreza na dodanu vrijednost.

PDV prijava podnosi se svaki mjesec i to najdalje do 10-tog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec izuzev ako 10-ti pada na dane vikenda onda se ista može podnjeti idućeg radnog dana.

Utvrđena obaveza po PDV prijavi plaća se najdalje do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec izuzev ako 10-ti pada na dane vikenda i praznike, tada je plaćanje potrebno izvršiti najdalje dan prije vikenda ili praznika zbog provođenja transakcija u poslovnim bankama.

  • Naloge čija je vrijednost do 10.000,00 KM – izvršavaju se tri puta dnevno u propisanim vremenskim periodima najkasnije do 14:00 tekućeg dana.
  • Nalozi čija je vrijednost preko 10.000,00 KM i hitni nalozi – izvršavaju se odmah najkasnije do 15:30 tekućeg dana.
  • Platni nalozi od klijenata se zaprimaju cijelo radno vrijeme a da bi platni nalog bio izvršen isti dan kada je i zaprimljen krajnje vrijeme za prijem naloga je 12:00, u periodu ponedjeljak – petak Ukoliko su nalozi primljeni do 12:00 biti će obrađeni i izvršeni sa datumom valute taj dan, što znači da moraju biti obrađeni .
  • Za Naloge za plaćanje primljene iza 12:00 sati banka ne može garantovati izvršenje isti dan i isti će biti obrađeni najkasnije sa datumom valute narednog radnog dana.

Pored PDV prijave obveznici su dužni slati i Obrazac D PDV na e-mail Regionalnog Centra kome isti pripada.

Obveznici elektronski obrazac D PDV mogu dostavljati putem elektronske pošte na e-mail adrese prema regionalnim centru kako slijedi:
  • Obveznici sa područja RC Banja Luka na: dpdvrcbl@uino.gov.ba
  • Obveznici sa područja RC Mostar na: dpdvrcmo@uino.gov.ba
  • Obveznici sa područja RC Sarajevo na: dpdvrcsa@uino.gov.ba
  • Obveznici sa područja RC Tuzla na: dpdvrctz@uino.gov.ba
Dostavljanje dodatka uz PDV prijavu potrebno je vršiti samo na elektronskom Excel-ovom obrascu : Download

Registraciju i potrebne dokumente za u jedinstveni sistem indirektnih poreza možete pogledati putem linka: Link

Nakon registracije u jedinstveni sistem indirektnih poreza (nakon što dobijete PDV broj i postanete PDV obveznik) dužni ste se registrirati za elektronsko podnošenje PDV prijava na način kako stoji u upustvu UINO što možete pogledati putem linka: Link