Maloprodaja

Obrazloženje Maloprodaje za Obrtnike

Trgovina na malo je prodaja robe krajnjim potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih i porodičnih potreba ili potreba domaćinstva.

Maloprodaje kupuju proizvode od proizvođača ili veleprodaja i zatim ih prodaju krajnjem korisniku.Trgovina se može odvijati na fiksnim lokacijama ili online.

Vlasnik biznisa koji se bavi maloprodajom dužan je da robu zavede kroz maloprodajne kalkulacije iz koje se vidi način formiranja maloprodajne cijene koja je istaknuta u trgovini.

Robu u prometu mora pratiti vjerodostojna dokumentacija iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom. Maloprodajnu vrijednost sa maloprodajne kalkulacije zavesti u Trgovačku knjigu na malo ( TKM ).

Trgovac je dužan formirati i istaći cijenu robe koju stavlja u promet u domaćoj valuti u apoenima koji su u opticaju u Bosni i Hercegovini i izdati račun za prodatu robu.
Maloprodaja obrti