Maloprodaja


  • Trgovina na malo je prodaja robe krajnjim potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih i porodičnih potreba ili potreba domaćinstva.

  • Maloprodaje kupuju proizvode od proizvođača ili veleprodaja i zatim ih prodaju krajnjem korisniku.

  • Trgovina se može odvijati na fiksnim lokacijama ili online.

  • Vlasnik biznisa koji se bavi maloprodajom dužan je da robu zavede kroz maloprodajne kalkulacije iz koje se vidi način formiranja maloprodajne cijene koja je istaknuta u trgovini.

  • Robu u prometu mora pratiti vjerodostojna dokumentacija iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom.

  • Maloprodajnu vrijednost sa maloprodajne kalkulacije zavesti u Trgovačku knjigu na malo ( TKM ).

  • Trgovac je dužan formirati i istaći cijenu robe koju stavlja u promet u domaćoj valuti u apoenima koji su u opticaju u Bosni i Hercegovini i izdati račun za prodatu robu.